Sonda
Twoje wydatki na leki wynoszą miesięcznie
Produkt dnia
Trombofilia (MTHFR 2 polimorfizmy)
Trombofilia (MTHFR 2 polimorfizmy)
200,00 zł
szt.
ODRA
ODRA
200,00 zł
szt.
Urogenital 6
Urogenital 6
300,00 zł
szt.
Urogenital 7
Urogenital 7
300,00 zł
szt.
Chlamydia trachomatis (chlamydioza)
Chlamydia trachomatis (chlamydioza)
120,00 zł
szt.
Pasożyty - Lamblie
Pasożyty - Lamblie
170,00 zł
szt.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin zakupów

 

REGULAMIN

Świadczenia usług badań diagnostycznych na rzecz Klientów
Laboratorium Medycznego GenotypStudio

Rozdział 1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania przez Klientów usług związanych ze świadczeniem usług badań diagnostycznych za pośrednictwem serwisu internetowego www.genotypstudiosklep.pl oraz www.genotypstudio.pl

 
2. Administratorem niniejszego serwisu jest spółka Laboratorium Medyczne GENOTYPSTUDIO, siedzibą w 04-145 Warszawa, przy ul. Józefa Zaliwskiego 9A, NIP 113 104 76 46

REGON 01314486100045

, reprezentowana przez właściciela P. Marcina Michalak

3. Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają odpowiednio:

Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zamówień poprzez serwis internetowy www.genotypstudio.pl oraz www.sklep.genotypstudio.pl lub poprzez przesłanie zamówienia na adres mailowy: bok@genotypstudio.pl;
Laboratorium Medyczne Genotyo Studio z siedzibą w 04-145 Warszawa, przy ul. Józefa Zaliwskiego 9A, zarejestrowana w NIP 113 104 76 46

REGON 01314486100045

reprezentowana przez właściciela Marcin Michalak
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Genotyp Studio świadczący na rzecz Klienta usługi badań diagnostycznych;
Usługa – usługa świadczona przez Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Genotyp Studio, polegająca na przeprowadzeniu badania diagnostycznego na podstawie analizy próbki materiału biologicznego Klienta;
Termin realizacji zlecenia – czas, w jakim Laboratorium Medyczne Genotyp Studio wykona zakupione badanie diagnostyczne, liczony jako dni robocze od momentu dostarczenia materiału biologicznego Klienta do Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Genotyp Studio;
Czas realizacji zamówienia – czas w jakim Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Genotyp Studio wyśle do Klienta zamówiony przez niego zestaw do pobierania i zabezpieczania materiału biologicznego. Czas liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie laboratorium do momentu wysłania zestawu pod wskazany przez Klienta adres;
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży usług na odległość za pośrednictwem serwisu internetowego, drogą telefoniczną lub mailowo, określające rodzajowo oraz ilościowo zamawianą usługę.

Rozdział 2.
Zasady świadczenia usług przez Laboratorium Medyczne Genotyp Studio


1. Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Genotyp Studio serwis dostępny pod adresem www.genotypstudio.pl oraz www.genotypstudiosklep.pl prowadzi sprzedaż usług z zakresu badań diagnostycznych, których pełna lista znajduje się na stronie internetowej www.genotyostudio.pl oraz www.genotypstudiosklep.pl ;
2. Medyczne Laboratorium Diagnostyczne GENOTYPSTUDIO przeprowadza badania diagnostyczne poprzez laboratoryjną analizę materiału biologicznego Klienta;
3. Do wykonania przez Medyczne Laboratorium Diagnostyczne GENOTYPSTUDIO badania diagnostycznego niezbędne jest dostarczenie przez Klienta próbki materiału biologicznego podlegającego badaniu;
4. Dostarczenie materiału biologicznego przez Klienta celem przeprowadzenia badania genetycznego może nastąpić poprzez:
a) umówienie się przez Klienta na wizytę w siedzibie Medyczne Laboratorium Diagnostyczne GENOTYPSTUDIO w Warszawie, przy ul. Józefa Zaliwskiego 9A celem pobrania od Klienta próbki materiału biologicznego w wyznaczonych godzinach (wymazy z jamy ustnej, wymazy z dróg oddechowych krew); w Medyczne Laboratorium Diagnostyczne GENOTYPSTUDIO moczowo-płciowych,
b) zamówienie przez Klienta zestawu do samodzielnego pobrania materiału biologicznego (wymaz z policzka, wymaz z górnych dróg oddechowych, krew z opuszka palca, wymaz z dróg moczowo-płciowych w przypadku mężczyzn) i zamówienie badania diagnostycznego;
c) zamówienie przez klienta zestawu do pobrania materiału biologicznego przez podmiot uprawniony (krew żylna, wymazy ginekologiczne) i zamówienie badania diagnostycznego;
5. Zamówienia na badania diagnostyczne Medyczne Laboratorium Diagnostyczne GENOTYPSTUDIO przyjmuje za pośrednictwem:
a) sklepu internetowego GENOTYP STUDIOSKLEP.pl
b) telefoniczne pod numerem: +48 517 757 777, 22 610 34 44 (od godz. 08.00 do 16.00 w dni robocze);
c) adresu e-mail: BIURO@GENOTYPSTUDIO.PL;
6.Zestaw do pobrania i zabezpieczenia materiału biologicznego zamawiany jest przez Klienta wraz z wybranym badaniem diagnostycznym;
7. Formularz umieszczony na stronie www. GENOTYPSTUDIOSKLEP.pl oraz www.GENOTYPSTUDIO.pl służy do wyboru badania diagnostycznego wraz z odpowiednim zestawem do pobrania i zabezpieczenia zestawu wysyłkowego.
8. Niezbędnym warunkiem realizacji zlecenia jest dostarczenie próbki materiału biologicznego wraz z prawidłowo wypełnionym i podpisanym formularzem zlecenia badania po uprzednio dokonanej płatności; W przypadku zlecenia molekularnych badań genetycznych konieczne jest również wypełnienie deklaracji świadomej zgody;
9. Wzór deklaracji jest dostępny na stronie internetowej serwisu www. GENOTYPSTUDIO.pl oraz www.genotypstudiosklep.pl 
10. Klient zlecając badania, wypełnia obowiązkowo pola formularza zaznaczone kolorem czerwonym, podając swoje dane osobowe niezbędne do celów związanych z przeprowadzeniem diagnostyki medycznej;
11. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych dane Klienta zostaną wprowadzone do bazy wyłącznie do celu realizacji zamówienia w firmie Medyczne Laboratorium Diagnostyczne GENOTYPSTUDIO.PL lub u podwykonawcy i nie będą udostępniane osobom trzecim. Klient ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych, może również zażądać zaprzestania ich przetwarzania;
12. Każde złożone zamówienie potwierdzane jest przez Medyczne Laboratorium Diagnostyczne GENOTYPSTUDIO, mailowo lub telefonicznie. Zamówienie, które nie zostało potwierdzone – nie dotarło najprawdopodobniej z przyczyn technicznych. Klient jest wówczas proszony o kontakt.
13. Prawidłowe złożenie zamówienia w serwisie www.genotypstudio.pl oraz www. GENOTYPSTUDIOSKLEP.pl przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży, zobowiązującej Klienta do dokonania opłaty za zakupioną usługę, a Medyczne Laboratorium Diagnostyczne GENOTYPSTUDIO. do wykonania zleconego badania diagnostycznego;
14. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem serwisu www. GENOTYPSTUDIO.pl oraz www.GENOTYPSTUDIOSKLEP.pl ;
15.Realizacja zamówienia będzie odbywała się po zaksięgowaniu wpłaty za wybraną usługę diagnostyczną oraz zestaw, wyłącznie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-16;
16. Zestaw do pobierania i zabezpieczania materiału biologicznego zostanie dostarczony do Klienta na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu po zaksięgowaniu przez Centrum opłaty za zestaw oraz zamówione badanie diagnostyczne;
17. Medyczne Laboratorium Diagnostyczne GENOTYPSTUDIO jest upoważniona do odmowy realizacji zamówienia, jeśli Klient nie dokona opłaty z tytułu zamówionej usługi;
18. W przypadku odmowy realizacji zamówienia Medyczne Laboratorium Diagnostyczne GENOTYPSTUDIO poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefoniczną o zaistniałym fakcie;
19. Medyczne Laboratorium Diagnostyczne GENOTYPSTUDIO jest związany złożonym zamówieniem od momentu uzyskania potwierdzenia dokonania przez Klienta płatności;
18. Medyczne Laboratorium Diagnostyczne GENOTYPSTUDIO może odmówić wykonania złożonego zamówienia, jeśli formularz zamówienia został wypełniony błędnie lub niekompletnie;
20. Klient może zrezygnować z badania diagnostycznego lub dokonać korekty zamówienia, jeżeli zestaw do pobierania i zabezpieczania materiału nie został jeszcze wysłany;
21. W przypadku rezygnacji przez Klienta z zamówienia, zwrot należności nastąpi w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania podpisanej rezygnacji Klienta;
22. Zwrot należności nastąpi na konto Klienta, z którego płatność została dokonana. W przypadku braku posiadania przez klienta rachunku bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres przez niego wskazany. Koszty operacyjne związane z wysłaniem przekazu pocztowego pokrywa Klient, co stanowi 1% od kwoty przekazu pocztowego;
23. Do każdego zamówienia wystawiany i dołączany jest dokument sprzedaży;
24. Wszystkie ceny usług wyrażone są w walucie polskiej i zawierają stawkę podatku VAT bądź informację o jego przedmiotowym zwolnieniu z opodatkowania;
25. Laboratorium Medyczne GENOTYPSTUDIO jest upoważnione do zmiany ceny usług oferowanych w serwisie www. GENOTYPSTUDIO.pl oraz www.sklep. GENOTYPSTUDIO.pl . W przypadku zmiany ceny usług już zamówionych Klient nie zostanie obciążony dodatkowymi kosztami wynikającymi ze zmiany ceny usługi w trakcie jej realizacji.
26. Promocje w serwisie www. GENOTYPSTUDIO.PL oraz www. GENOTYPSTUDIOSKLEP.PL nie podlegają łączeniu o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
27. Pełna Instrukcja Transportu Materiału Biologicznego została zamieszczona na stronie serwisu www. GENOTYPSTUDIO.PL oraz www.GENOTYPSTUDIOSKLEP.PL ;
28. Pobrany materiał biologiczny Klienta wraz z formularzem zlecenia badania i „Deklaracją świadomej zgody” w przypadku molekularnych badań genetycznych należy wysłać na adres: Medyczne Laboratorium Diagnostyczne GenotypStudio, Warszawa, ul.Józefa Zaliwskiego 9A
29. Przesyłkę należy odesłać za pośrednictwem firmy kurierskiej TNT, poczta Polska na koszt odbiorcy (wyłącznie w wersji: TNT Przesyłki krajowe) zgodnie z informacjami zawartymi w Instrukcji pobierania materiału do badania, dostępnymi na serwisie www.GenotypStudio.pl oraz www.genotypstudiosklep.pl ;
30. Wyjątek: w przypadku zlecenia badań, w których nadsyłanym materiałem do badania jest kleszcze koszty transportu pokrywa Klient.
31. Wynik badania genetycznego Klient może odebrać on-line za pomocą serwisu wyniki.GenotypStudio.pl lub poprzez stronę internetową www.genotypstudio.pl oraz www.GenotypStudiosklep.pl zgodnie z zamieszczonym na stronie www.GenotypStudiosklep.pl „Regulaminem serwisu wyniki on-line”.
32. Wyniki badań mogą zostać również odebrane osobiście przez Klienta w siedzibie Medyczne Laboratorium Diagnostyczne GenotypStudio ul. Józefa Zaliwskiego 9A w Warszawie.
33. Ceny poszczególnych badań genetycznych podane są cenniku badań znajdującym się na stronie internetowej serwisu www.genotypstudio.pl oraz GenotypStudiowww.genotypstudiosklep.pl;


Rozdział 3.
Realizacja płatności na rzecz Medyczne Laboratorium Diagnostyczne GenotypStudio


1. Medyczne Laboratorium Diagnostyczne GENOTYPSTUDIO.PL oferuje następujące sposoby płatności w walucie polskiej:

a) przelewem na rachunek bankowy mbank nr: 24 1140 2004 0000 3802 7695 4133. Tytuł płatności: imię i nazwisko osoby badanej oraz nazwa badania genetycznego, które ma zostać wykonane;
b) rozliczenie transakcji kartą kredytową i e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego.
2. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu na koncie Centrum płatności;

Rozdział 4.
Czas i termin realizacji


1. Czas realizacji zamówienia upływa od zaksięgowania wpłaty na koncie za zamówioną usługę diagnostyczną oraz zestaw do chwili wysłania Klientowi zamówionego zestawu do pobrania materiału biologicznego.
2. Od czasu realizacji zamówienia należy odróżnić termin realizacji zlecenia, co rozumie się przez przeprowadzenia badania diagnostycznego przesłanego przez Klienta lub pobranego od Klienta materiału biologicznego, który zależy od rodzaju przeprowadzonego badania diagnostycznego;
3. Termin realizacji dla poszczególnych badań jest określony na stronie internetowej serwisu www.GenotypStudiopl oraz www.sklep. GENOTYPSTUDIO.pl w zakładce Testy zawierającej listę wszystkich badań genetycznych świadczonych przez Laboratorium Medyczne GENOTYPSTUDIO.pl

Rozdział 5.
Prawo do odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Dz.U.2012.1225 j.t.), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia wydania towaru;

2. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wówczas, gdy zestaw do pobierania i zabezpieczania materiału biologicznego nie był użyty. Zestaw musi zostać zwrócony w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu;
3. Do zwracanego zestawu należy dołączyć dokument sprzedaży;
4. Laboratorium Medyczne GENOTYPSTUDIO gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zestawu i zamówionego badania diagnostycznego. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania zwrotu zestawu. Zwrot nastąpi przelewem bankowym na konto, z którego dokonano zapłaty za badanie diagnostyczne lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszty operacyjne związane z wysłaniem przekazu pocztowego pokrywa Klient, co stanowi 1% od kwoty przekazu pocztowego;
5. Koszt odesłania zestawu ponosi Klient;


Rozdział 6.
Reklamacja


1. W przypadku stwierdzenia braku zestawu do pobierania i zabezpieczania materiału biologicznego lub wadliwości dostarczonego zestawu, Klient w celu złożenia reklamacji proszony jest o niezwłoczny kontakt Medyczne Laboratorium Diagnostyczne GENOTYPSTUDIO
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Klienta;
3. Zestaw z wadą techniczną zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy;
4. Odbiór reklamowanego towaru od Klienta odbywa się na koszt Medyczne Laboratorium Diagnostyczne GENOTYPSTUDIO i tylko przez kuriera TNT zamówionego przez Laboratorium Medyczne GENOTYPSTUDIO

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe


1. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia;
2. Medyczne Laboratorium Diagnostyczne GENOTYPSTUDIO informuje jednocześnie, iż dane zawarte na stronach serwisu internetowego www.genotypstudio.pl oraz www.genotypstudiosklep.pl nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług;
3. Podstawą jakichkolwiek roszczeń stron wynikających z przepisów prawa, jest potwierdzenie zamówienia;
4. Medyczne Laboratorium Diagnostyczne GENOTYPSTUDIO zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu;
5. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują po upływie 7 dni od daty opublikowania ich na stronie internetowej serwisu wwwGENOTYPSTUDIO.pl oraz www.GenotypStudiosklep.pl . Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad;
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93), przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141 poz. 1176) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225 j.t.);
7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl